اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران

استیذان دادستان دیوان کیفری بین المللی برای تجدید نظرخواهی نسبت به تصمیم دادرسان درباره وضعیت افغانستان

استیذان دادستان دیوان کیفری بین المللی برای تجدید نظرخواهی نسبت به تصمیم دادرسان درباره وضعیت افغانستان

دادستان «دیوان کیفری بین المللی» به صورت رسمی از دادرسان شعبه دوم پیش-دادرسی درخواست صدور اجازه برای تجدید نظرخواهی نسبت به تصمیم شعبه مذکور در ارتباط با درخواست دادستانی جهت اخذ مجوز اغاز تحقیقات کامل نسبت به وضعیت افغانستان نمود.

دادرسان شعبه دوم پیش-دادرسی در آوریل ۲۰۱۹ میلادی، به اتفاق ارا، درخواست دادستان جهت اغاز تحقیات نسبت به وضعیت افغانستان را علی رغم احراز صلاحیت دیوان نسبت به جرایم واقع شده در بستر ان وضعیت و همچنین قابل پذیرش دانستن پرونده های بالقوه برخاسته از آن رد کردند. استدلال دادرسان دیوان ان بود که ادامه تحقیقات به نفع عدالت نمی باشد.

برابر با «قواعد ایین دادرسی و ادله دیوان» نسبت به فرجام خواهی ان دسته از ارای صادره از شعب دیوان که قابل تجدید نظرخواهی می باشد طرف فرجام خواه می بایست از شعبه صادر کننده رای کسب مجوز نماید. 

دادستان دیوان در درخواست خود از قصد دادستانی جهت تجدیدنظرخواهی نسبت به سه مساله و موضوع خبر داده است. اول تعریف دادرسان شعبه پیش دادرسی از شرط «نفع عدالت» و معیارهای احراز آن که به نظر دادستان دیوان انچه از سوی دادرسان بیان شده است یعنی دورنما و احتمال موفقیت اشتباه می باشد. دوم اختیار و حق شعبه پیش-دادرسی نسبت به احراز به نفع عدالت بودن تحقیقات نسبت به یک وضعیت به نحو ایجابی و سوم تعریف شعبه پیش دادرسی از مفهوم «وضعیت» و حادثه محور بودن یا نبودن آن.

متعاقب ثبت درخواست دادستان، سایر طرف های شرکت کننده در فرایند دادرسی نیز می توانند نسبت به درخواست دادستان پاسخ بدهند تا شعبه پیش دادرسی بر اساس ان تصمیم گیری کند. در صورت صدور مجوز تجدید نظرخواهی،‌ دادستان دیوان ۱۰ روز فرصت دارد تا نزد شعبه تجدید نظر دیوان فرجام خواهی نماید. 

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
حاصل جمع 5+3
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org